Monthly Archives: Ноябрь 2018

Тургеневский бал

9 ноября в день двухсотлетия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева в колледже состоялся Тургеневский бал.

Атмосфера тургеневского времени царила в стенах колледжа с самого утра. Студенты и преподаватели пришли на занятия в стиле XIX века, на переменах в коридорах звучала классическая музыка. По традиции, в читальном зале библиотеки колледжа была организована книжная выставка, на которой  были представлены известные произведения И. С. Тургенева, работы исследователей его жизни и творчества.

Во второй половине дня состоялся бал. Участниками бала были студенты, которые познакомили зрителей с эпохой великого писателя, его произведениями, а также тургеневскими барышнями и историческими танцами. Студенты разыгрывали театральные постановки, читали стихи, танцевали вальс, исполняли романс. Главными героями на балу  – сам Иван Сергеевич Тургенев, роль которого исполнял студент 2 курса специальности «Физическая культура» Митюков Егор и его возлюбленная – Полина Виардо, которую играла Глобина Валерия.

Завершился бал романсом «Утро туманное», написанным на стихи И.С. Тургенева в исполнении студентов 4 курса специальности «Музыкальное образование».

По мнению гостей, тургеневский бал удался! Встреча получилась познавательной, увлекательной и весёлой благодаря нашим студентам и преподавателям.

Тургеневский бал 2018

Лекция по теме «Соблюдение мер безопасности на водных объектах Забайкальского края в период ледостава»

В целях профилактики травматизма и гибели несовершеннолетних на водных объектах
в осенне-зимний период 08 ноября 2018 года была проведена лекция по теме «Соблюдение мер безопасности на водных объектах Забайкальского края в период ледостава» с студентами и преподавателями ГАПОУ «Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино».
Лекцию провели инспектора Агинского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» Дамдинов В.В., Раднаев Б.Д.
Лекция по теме «Соблюдение мер безопасности на водных объектах Забайкальского края в период ледостава» 2018

Скачать (DOCX, 17KB)

День бурятского языка

Октябриин 22-hоо ноябриин 1 болотор Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледждэ Буряад хэлэнэй hайндэрнүүд үнгэрбэ. Эдэ үдэрнүүдтэ эндэ иимэ хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдөө:

  1. Эрхим диктант – 22.10.2018;
  2. «Эхэ нютагайм аялганууд» гэhэн уран уншалгаар мүрысөөн – 24.10.2018;
  3. Буряад хэлэн дээрэ колледж тухай эрхим уряа;
  4. Буряад хэлэн дээрэ ханын мэдээсэл.

Эдэ үдэрнүүдтэ колледж соо ехэ хүлгөөтэй байба. Оюутад, бүлэгүүд, тэдэнэй хүтэлбэрилэгшэд оролдожо, бүхы хаба шадалаа харуулхые оролдоо.

Диктант бэшэлгэдэ бүхыдөө 26 хүн хабаадаа, тэрэ тоодо 2 багшанар (Ширипова М.Б., Санданова З.Д.). Бүлэг бүхэнhөө 3 оюутад хабаадаха эрхэтэй байгаа. Эндэ иимэ юумэн hайшаалтай байгаа: диктант бэшээшэдэй дунда буряад хэлэ буряад hургуулида үзөөгүй үхибүүд хабаадаа. Тэдэнэр зүбөөр бэшэхые ехэтэ оролдоо.

Диктантаар иимэ дүнгүүд гаргагдаа:

1-дэхи hуури – Уржинова Насаг, 632-дохи бүлэг;

2-дохи hуури – Бадмаева Дарима, 632-дохи бүлэг;

3-дахи hуури – Гунсунова Аюна, 120-дохи бүлэг.

Багшанар (Ширипова М.Б., Санданова З.Д.) тон hайнаар бэшэжэ, «Залуу үеын жэшээ» гэhэн шагналнуудта хүртөө.

День бурятского языка 2018 - 1

«Эхэ нютагайм аялганууд» гэhэн уран уншалгаар мүрысөөндэ оюутадай дунда мүн шанга тулалдаан болоо. Бүхыдөө эндэ 25 хүн хабаадаа, тэрэ нэгэ багша (Ширипова М.Б.). Оюутад уранаар, hонирхолтойгоор уншахые оролдоо. Эндэ Ж.Тумунов, Д.Мадасон, Д.Улзытуев, Б.Дугаров гэхэ мэтын шүлэгүүд буряадшье, ородшье хэлэнүүд дээрэ зэдэлээ. Тиихэдэ 420-дохи бүлэгэй оюутан Мирсанова Дарья өөрынгөө зохеоhон шүлэгүүдые уншажа, хүн зониие баярлуулаа. Тиигэбэшье иимэ дүнгүүд согсологдобо:

1-дэхи hуури – Ганзориг Дашима, 625-дахи бүлэг;

2-дохи hуури – Цырендоржиев Дугарсэрэн, 645-дахи бүлэг;

3-дахи hуури – Гантимурова Елизавета, 120-дохи бүлэг.

410-дахи бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ мүн лэ «Залуу үеын жэшээ» гэhэн шагналда хүртөө.

День бурятского языка 2018 - 2

Буряад хэлэн дээрэ колледж тухай «Эрхим уряа» гэhэн мүрысөөндэ уряанууд үсөөн байбашье, ехэ hонирхолтойгоор үнгэрөө.

1-дэхи hуури – 625-дахи бүлэг;

2-дохи hуури – 420-дохи бүлэг;

3-дахи hуури – 612-дохи бүлэг.

Эндэ зарим уряануудые дурадхаха байнабди:

Агын багшын hургуули-

Эрдэм бэлигэй эхин,

Үргэн харгын эхин,

Гүнзэгы мэдэсын эхин,

Олон зоной hургаал!          (622-дохи бүлэг);

Ара тээшээ дугташангүй,

Арюун замаа шэлэжэ,

Агын багшын hургуулияа

Алдар солоор суурхуулая!

 

Агын багшын hургуулияа дүүргэжэ,

Олон зондо туhатай ябая!

 

Эрхим бэлигэй дээжые

Эрхим hайнаар шудалая,

Эрдэмэй ехэ далайда

Эрэлхэг зоригтой хандая! (625-дахи бүлэг);

АПК-да ороhон хүн

Ажал оложо ядахагүй! (420-дохи бүлэг);

 

«А» үзэг – эрдэмэй дээжэ,

Агын колледж – багшанарай дээжэ (612-дохи бүлэг).

Буряад хэлэн дээрэ ханын мэдээсэл гэhэн мүрысөөндэ бүхыдөө 13 бүлэг хабаадаа. Тэдэ мэдээсэлнүүд элдэб янзын сэдэбүүдтэ зорюулагдаhан байгаа: эхэ буряад хэлэнhээ эхилээд, буряад арадай нэгэ үдэр хүрэтэр.

Энэ мүрысөөнэй дүнгүүд:

1-дэхи hуури – 230-дахи бүлэг;

2-дохи hуури – 440-дэхи бүлэг;

3-дахи hуури – 420-дохи бүлэг.

День бурятского языка 2018 - 3

Бүхы мүрысөөнүүдэй дүнгүүдээр эрхим бүлэг шэлэгдэhэн байна. Эндэ тон эдэбхитэйгээр бүхы мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, 420-дохи бүлэг шалгаржа, «Эрхим бүлэг» гэhэн шагналда хүртөө.

С 22 октября по 1 ноября Агинском педагогическом колледже имени Базара Ринчино проведены мероприятия, посвященные Дню бурятского языка.

  1. Эрхим диктант – 22.10.2018;
  2. Конкурс по выразительному чтению на бурятском языке «Эхэ нютагайм аялганууд» – 24.10.2018;
  3. Конкурс на лучший слоган о колледже на бурятском языке;
  4. Конкурс стенгазет на бурятском языке.

Все группы, кураторы групп постарались и приняли активное участие в данных мероприятиях.

В конкурсе на лучший диктант приняло участие 26 человек, в том числе 2 преподавателя (М.Б.Ширипова, З.Д.Санданова). Согласно положения от каждой группы должны были писать по 3 человека. Здесь нужно отметить, что в данном конкурсе приняли участие студенты, которые в школе не изучали бурятский язык как родной.

Итоги диктанта:

1 место – Уржинова Насаг, 632 группа;

2 место – Бадмаева Дарима, 632 группа;

3 место – Гунсунова Аюна, 120 группа.

Преподаватели (Ширипова М.Б., Санданова З.Д.) написали очень хорошо, без ошибок. Им вручены благодарственные письма в номинации «Пример для молодежи».

В конкурсе по выразительному чтению на бурятском языке «Эхэ нютагайм аялганууд» приняло участие 25 человек, в том числе 1 преподаватель (Ширипова М.Б.). Здесь прозвучали стихи Ж.Тумунова, Д.Мадасона, Д.Улзытуева, Б.Дугарова и других поэтов на бурятском и русском языках. Студентка 420 группы Мирсанова Дарья прочитала стихи собственного сочинения, за что получила награду в номинации «Авторское сочинение». Итоги конкурса:

1 место – Ганзориг Дашима, 625 группа;

2 место – Цырендоржиев Дугарсэрэн, 645 группа;

3 место – Гантимурова Елизавета, 120 группа.

Куратору 410 группы Шириповой М.Б. также вручено благодарственное письмо в номинации «Пример для молодежи».

В конкурсе на лучший слоган о колледже на бурятском языке приняло участие всего 4 группы.

1 место – 625 группа;

2 место – 420 группа;

3 место – 612 группа.

Внизу предлагаем слоганы, отправленные группами:

Агын багшын hургуули-

Эрдэм бэлигэй эхин,

Үргэн харгын эхин,

Гүнзэгы мэдэсын эхин,

Олон зоной hургаал!          (622 группа);

Ара тээшээ дугташангүй,

Арюун замаа шэлэжэ,

Агын багшын hургуулияа

Алдар солоор суурхуулая!

 

Агын багшын hургуулияа дүүргэжэ,

Олон зондо туhатай ябая!

 

Эрхим бэлигэй дээжые

Эрхим hайнаар шудалая,

Эрдэмэй ехэ далайда

Эрэлхэг зоригтой хандая! (625 группа);

АПК-да ороhон хүн

Ажал оложо ядахагүй! (420 группа);

 

«А» үзэг – эрдэмэй дээжэ,

Агын колледж – багшанарай дээжэ (612 группа).

В конкурсе стенгазет на бурятском языке приняло участие 13 групп. Стенгазеты были оформлены на разные темы.

Итоги конкурса:

1 место – 230 группа;

2 место – 440 группа;

3 место – 420 группа.

По итогам всех конкурсов лучшей группой стала  420 группа.

Этнографический Диктант 2018 состоялся!

2 ноября на площадке Агинского педагогического колледжа им.Базара Ринчино был проведён Международный Большой этнографический Диктант. Участников Этнодиктанта приветствовали почётные гости – это Глава ГО «Посёлок Агинское» Батомункуев Буянто Балданжапович и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» -2017 года Батоболотова Соелма Эрдэмовна.

Этнографический Диктант 2018 состоялся

76 жителей Агинского Бурятского округа решились на  очную проверку  уровня  этнографической  грамотности. Самыми старшими участниками Этнодиктанта  были жители посёлка Агинское – это Аюрзанаев Пётр Аюрзанаевич (68 лет) и Бальжинимаева Намжилма Нанзатовна (72 года), самому младшему участнику было 14 лет. Большая часть участников – это молодёжь Агинского района, приехали из школ с.Будулан, Гунэй, Сахюрта, Южный Аргалей, Амитхаша,Судунтуй, Урда-Ага, Хойто-Ага, Челутай, Орловск. Также, активное участие приняли студенты Агинского педагогического и медицинского колледжей. Были участники из с.Дульдурга.Средний возраст участников составил 24,5 года

Диктант состоял из тестов, в котором было 30 вопросов. Всего за тест можно получить 100 баллов. На решение теста было отведено 45 минут. По окончанию тесты были проверены педагогами и волонтёрами Агинского педагогического колледжа. Средний балл проверенных работ по площадке Агинского Бурятского округа составил 45 баллов.

Итоговый протокол площадки Агинского педагогического колледжа размещён на сайте aginskpk.ru, каждый участник, сдавший работу на проверку, может по своему идентификационному номеру ознакомиться с набранными баллами открыв итоговый протокол. Также, информация размещена на информационном стенде Агинского педагогического колледжа им.Базара Ринчино, на 1 этаже. С личным рейтингом по России участники Этнодиктанта могут ознакомиться по своему идентификационному номеру к 12 декабря на федеральных сайтах: www.miretno.ru и www.fadn.gov.ru, поэтому важно сохранить свои идентификационные номера.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на федеральных сайтах: www.miretno.ru и www.fadn.gov.ru 10 ноября 2018 года.

Куратор площадки №14 в Забайкальском крае Эрдынеева Б.Р.

Скачать (XLSX, 19KB)